Marin Voicu, Drept comunitar. Teorie si jurisprudenta, Editura Ex Ponto, Constanta, 2002.

PARTEA I
DREPT SI INSTITUTII COMUNITARE

CAPITOLUL I
DREPT SI INSTITUTII COMUNITARE. GENERALITATI
SECTIUNEA I
CREAREA COMUNITATILOR EUROPENE. INSTITUIREA UNIUNII EUROPENE
SECTIUNEA A II-A
IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR
1. Izvoarele originare (primare)
2. Izvoarele secundare (derivate)
3. Principiile generale ale dreptului
3.1. Protectia drepturilor fundamentale ale omului
3.2. Principiul respectarii dreptului la aparare
3.3. Principiul autoritatii de lucru judecat
3.4. Principiul certitudinii juridice
3.5. Principial egalitatii
3.6. Principiul proportionalitatii
3.7. Principiul loialitatii (solidaritatii)
4. Jurisprudenta instantelor comunitare de justitie si cutuma
5.'Dreptul international si dreptul national
SECTIUNEA A III-A
INSTITUTIILE COMUNITARE
1. Parlamentul European
1.1. Constituire
1.2. Atributii
1.2.1. Definirea atributiilor
1.2.2. Atributii decizionale legislative
1.2.3. Atributii de ancheta si de "avocat al poporului
1.2.4. Atributii de supraveghere si control
1.2.5. Atributii consultative
2. Consiliul european
2.1. Constituire si componenta
2.2. Atributii
3. Comisia
3.1. Componenta si decizii
3.2. Atributii
4. Jurisdictia comunitara
4.1. Curtea de justitie
4.1.1. Compunere si structura
4.1.2. Organizare
4.1.3. Competenta
4.2. Tribunalul (Curtea deprima instanta)
4.2.1. Compunere si structura
4.2.2. Competenta
4.3. Curtea de conturi
4.3.1. Componenta
4.3.2. Competenta
5. Alte organisme comunitare
5.1. Banca europeana de investitii
5.2. Comitetul consultativ al CECO
5.3. Comitetul regiunilor
5.4. Comitetul economic si social
SECTIUNEA A IV-A
INSTRUMENTELE JURIDICE COMUNITARE
1. Actele institutiilor juridice comunitare
1.1. Regulamentele
1.2. Directivele
1.3. Deciziile
1.4. Recomandarile si avizele
2. Motivarea si procedura de adoptare a actelor comunitare
2.1. Motivarea
2.2. Procedura de adoptare
SECTIUNEA A V-A
DREPTURILE FUNDAMElNTALE - ELEMENTE ALE UNEI NOI ORDINI CONSTITUTIONALE A UNIUNII EUROPENE
1. Introducere
2. Cadrul dreptului constitutional al Uniunii
3. Apararea drepturilor fundamentale în jurispnidenta CJCE
3.1. Principii de drept
3.2. Garantarea drepturilor fundamentale în jurispnidenta CJCE
3.3. Apararea drepturilor fundamentale la nivel comunitar si national
4. Insuficienta apararii si necesitatea unui catalog al drepturilor fundamentale
4.1. Siguranta în fata legii si transparenta
4.2. Functia de legitimare si de integrare
SECTIUNEA A VI-A
RAPORTUL DINTRE DREPTUL NATIONAL AL STATELOR MEMBRE UE SI DREPTUL COMUNITAR EUROPEAN
1. Prioritatea dreptului comunitar
1.1. Principii
1.2. Importanta fi implicatii
1.3. Aplicarea în statele membre ale UE
2. Efectul direct al dreptului comunitar
2.1. Principii
2.2. Semnificatie si dezvoltare
2.2. l. Dreptul primar
2.2.2. Dreptul secundar (derivat)
2.2.2.1. Regulamente
2.2.2.2. Directive si decizii adresate statelor membre
2.3. Responsabilitatea administrativa a statelor membre în cazul neaplicarii directivelor
3. Dreptul comunitar si traditia constitutionala nationala (exemplul dreptului britanic)

CAPITOLUL II
CELE PATRU LIBERTATI FUNDAMENTALE. GENERALITATI
SECTIUNEA I
LIBERA CIRCULATIE A MARFURILOR
1. Uniunea vamala si barierele fiscale
2. Interzicerea restrictiilor cantitative si a masurilor cu efect .echivalent
3. Regula ratiunii. Exceptia prevazuta la art. 30 CE
4. Clauze de salvgardare
5. Monopoluri de stat comerciale
SECTIUNEA A II-A
LIBERA CIRCULATIE A PERSOANELOR
1. Domeniul de aplicare
2. Restrictii
3. Libera circulatie a persoanelor si securitatea sociala
4. Vizele, azilul, imigratia si alte politici privind libera circulatie a persoanelor
SECTIUNEA A III-A
LIBERA CIRCULATIE A CAPITALULUI SI PLATILOR
1. Domenii de aplicare a libertatii de circulatie a capitalurilor
2. Domenii de aplicare a libertatii de circulatie a platilor
SECTIUNEA A IV-A
LIBERA CIRCULATIE A SERVICIILOR
1. Aplicarea a'ri. 43 CE si a art. 49 CE
2. Libertatea de furnizare a serviciilor

CAPITOLUL III
POLITICI COMUNITARE
SECTIUNE I
CONCURENTA
1. Reguli prohibitive. Aplicarea art 81 par. l si 2 din Tratat
1.1. Conditii de aplicare
1.1.1. întreprinderile si asociatiile de întreprinderi - subiecte ale acordurilor, decisuilor sau practicilor interzise
l. l .2. Practicile anticoncurentiale; definirea si natura lor juridica
1.1.3. Efectele practicilor anticoncurentiale: împiedicarea, restrângerea sau distorsionarea epncurentei
l .1.4. Afectarea comertului dintre statele membre
1.2. Efecte extrateritoriale
2. Admisibilitatea unpr acorduri, decizii si practici concertate
2.1. Acorduri si practici concertate verticale
2.2. Acorduri de cooperare
2.3. Acorduri de cercetare si dezvoltare
2.4. Acorduri în domeniul transferului de tehnologie
SECTIUNEA A II-A
UNIUNEA ECONOMICA SI MONETARA
1. Politica economica si monttara pana la Tratatul de la Maastricht
1.1. Politica economica pe termen scurt sau conjuncturala
1.2. Politica economica pe termen mediu
1.3. Politica financiara si monetara. Instituirea unei Uniuni economice ti monetare
1.4. Politica balantei de plati
2. Politica economica si monetara dupa Tratatul de la Maastrieht
2.1. Politica economica
2.2. Politica monetara
SECTIUNEA A III-A
POLITICI SI ACTIUNI COMUNITARE
1. Politica industriala
2. Politica cercetarii si dezvoltarii tehnologice
3. Politica sociala
4. Coeziunea ecortemica si sociala
5. Politica privind cultura
6. Politica privind mediul înconjurator
7. Protectia consumatorilor
8. Cooperarea politieneasca si cooperarea judiciara în materie penala
SECTIUNEA A IV-A
POLITICI SECTORIALE
1. Agricultura si piscicultura
1.1. Agricultura
1.1.1. Principiile generale ale pietii comune agricole
1.1.2. Reforma politicii agricole comune
1.2. Pescuitul
2. Transporturile
2.1. Caracteristici si reglementari
1.1. Piata comuna a transporturilor
SECTIUNEA A V-A
POLITICI EXTERNE COMUNITARE
1. Obiectivele politicii externe si de securitate ale Uniunii Europene
2. Relatiile externe
2.1. Relatiile cu organizatiile internationale sl cu tari terte
2.2. Acordurile internationale încheiate de statele membre cu state terte
3. Acordurile de asociere

CAPITOLUL IV
JUSTITIA COMUNITARA
SECTIUNEA I
JURISPRUDENTA SI FUNCTIILE CURTII DE JUSTITIE A COMUNITATILOR EUROPENElN SISTEMUL ORDINII DE DREPT COMUNITAR
1. Rolul institutional al CJCE
2. Mandatul jurisdictional al CJCE ca organ al CE
2.1. Generalitati
2.2. Compententa de control a CJCE
2.3. Functie CJCE
2.4. Principalele tipuri de actiuni
3. Componenta CJCE si a CpIPE
3.1. Istoric
3.2. Schema de functiuni
3.3. Organizarea (autoritatea) CJCE
4. Modul de lucru si mecanismele adoptarii hotarârilor
4.1. Generalitati
4.2. Stilul hotarârilor
4.3. Metode de adoptare a hotarârilor
5. Perfectionarea justitiei comunitare
6. Anexe
SECTIUNEA A II-A
CONTROLUL JUDICIAR AL ACTELOR JURIDICE COMUNITARE
1. Actele supuse controlului
2. Procedura de control
2.1. Actiunea ta anularea actelor institutiilor comunitare
2.1.1. Actele susceptibile a fi contestate
2.1.2. Legitimarea procesuala
2.1.3. Declararea nulitatii actelor. Efectele hotarârilor
SECTIUNEA A III-A
CONTROLUL JUDECATORESC AL ACTELOR STATELOR MEMBRE
1. Actiuni si proceduri
1.1. Actiunea inconstatarea neindeplinirii de catre statele membre a obligatiilor lor conform tratatelor comunitare
1.2. Procedura de control initiata de Comisie
2.1. Supravegherea exercitata de Comisie
2.2. Conditiile necesare de admisibilitate a actiunii Comisiei (faza procedurala administrativa)
2.3. Faza jurisdictionala
2.4. Neîndeplinirea obligatiilor de catre statele membre
2.5. Executarea hotarârii Curtii de justitie
2. Alte cazuri de control
2.1. Actiunea în raspundere (în daune) - ait 288 alin. 2 CE
2.1.1. Legitimare procesuala
2. l .2. Actiunea în raspundere si conditiile raspunderii Comunitatilor
2.2. Actiuni introduse de functionarii publici comunitari
2.3. Actiunea contra sanctiunilor pecuniare
2.4. Arbitrajul
SECTIUNEA A IV-A
PROCEDURA JUDECATOREASCA
1. Procedura în fata Curtii de prima instanta (tribunalul)
2. Procedura în fata Curtii de justitie de la Luxemburg

PARTEA A II-A
JURISPRUDENTA CURTII EUROPENE DE JUSTITIE DE LA LUXEMBURG

CAPITOLUL I
PRINCIPIILE GENERALE ALE DREPTULUI COMUNITAR
SECTIUNEA I
SUPREMATIA DREPTULUI COMUNITAR
SECTIUNEA A II-A
EFECTUL DIRECT AL PREVEDERILOR TRATATELOR CONSTITUTIVE, AL DREPTULUI SECUNDAR SI AL TRATATELOR ÎNCHEI ATE CU TERTE STATE
SECTIUNEA A III-A
INTERPRETAREA DREPTULUI NATIONAL ÎN CONFORMITATE CU DREPTUL COMUNITAR
SECTIUNEA A IV-A
DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI CA PRINCIPII GENERALE ALE DREPTULUI COMUNITAR
SECTIUNEA A V-A
TIPURI DE ÎNCALCARI ALE DREPTULUI COMUNITAR
SECTIUNEA A VI-A
PROCEDURA ÎN FATA CURTII DE JUSTITIE DE LA LUXEMBURG (art. 169,170 si 177)
SECTIUNEA A VII-A
SANCTIUNI PENTRU ÎNCALCAREA DREPTULUI COMUNITAR
SECTIUNEA A VIII-A
LISTA TEMATICA RECAPITULATIVA SI LISTA CRONOLOGICA A CAZURILOR PREZENT ATE

CAPITOLUL II
PRINCIPIILE GENERALE DE DREPT SI DREPTURILE FUNDAMENTALE
SECTIUNEA I
GENERALITATI
SECTIUNEA A II-A
PROTECTIA VIETII PRIVATE
SECTIUNEA A III-A
PRINCIPIUL EGALITATII SI CEL AL NEDISCRIMINARE
SECTIUNEA A IV-A
PROTECTIA ÎNCREDERII LEGITIME (BUNA CREDINTA)
SECTIUNEA A V-A
SIGURANTA JURIDICA
SECTIUNEA A VI-A
DREPTURILE APARARII SI GARANTIILE PROCEDURALE
SECTIUNEA A VII-A
PRINCIPIUL PROPORTIONALITATII
SECTIUNEA A VIII-A
EFECTUL DIRECT, ÎNTÂIETATEA SI APLICAREA UNIFORMA A DREPTULUI COMUNITAR
SECTIUNEA A IX-A
PUNEREA IN APLICARE A DREPTULUI COMUNITAR ÎN ORDINEA JURIDICA INTERNA
SECTIUNEA A X-A
INTERPRETAREA DREPTULUI COMUNITAR

CAPITOLUL III
JURISPRUDENTA PRIVIND LIBERA CIRCULATIE A LUCRATORILOR SI A SERVICIILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANA

SECTIUNEA I
RESTRICTII LA LIBERA PRESTARE A SERVICIILOR
1. Nationalitatea
2. Restrictii impuse de statal de adoptie
2.1. Stabilirea domiciliului si resedinta. Notiune
2.2. Activitate permanenta (stabila si continua)
2.3. Activitate "nesalariala"
2.4. Caracter "transfrontafier"
SECTIUNEA A II-A
LIBERTATEA DE STABILIRE A DOMICILIULUI. RESTRICTII
1. Intrare si sedere (sejur)
2. Alte drepturi legate de libertatea de stabilire a domiciliului
3. Originea restrictiilor
3.1. Restrictii impuse de statul de adoptie
3.2. Restrictii impuse de statul de origine
3.3. Restrictii impuse de asociatiile sau organizatiile ce nu fin de dreptul public
SECTIUNEA A III-A
CONDITII RELATIVE LA CALIFICAREA PROFESIONALA
1. Sistemul general de recunoastere a diplomelor
1.1. Principiul general
1.2. Rolul directivelor
1.3. Diplome. Echivalenta diplomelor
2. Alte calificari profesionale
3. înscrierea în tabloul ordinului profesional
SECTIUNEA A IV-A
LICENTE, AUTORIZATII, ACORDURI
SECTIUNEA A V-A
PROTECTIA SOCIALA
1. Sarcini sociale. Obligatii
2. Alte situatii privind protectia sociala
SECTIUNEA A VI-A
DREPTURI EXCLUSIVE SI MONOPOLURI 345
SECTIUNEA A VII-A
FORMA JURIDICO-SPECIFICA A CONTRACTULUI DE MUNCA
SECTIUNEA A VIII-A .
PROFESII SPECIFICE
1. Avocati
2. Asigurari
3. Arhitecti
4. Medici

DOCUMENTAR
(ANEXE)
ACORD EUROPEAN. SECTIUNEA I
INSTITUIND O ASOCIERE ÎNTRE ROMÂNIA, PE DE O PARTE, COMUNITATILE EUROPENE SI STATELE MEMBRE ALE ACESTORA, PE DE ALTA PARTE
SECTIUNEA A II-A
TRATATUL DE LA AMSTERDAM
SECTIUNEA A III-A
CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE NISA 2000

BIBLIOGRAFIE

ABREVIERI

TABLA DE MATERII